Hva skal du stemme?

Bruk valget til å gjøre en miljøvennlig handling!

 

Norge trenger modige politikere som styrer mot fornybarsamfunnet.
For det finnes løsninger på verdens klimakrise.
Du har et ansvar og du har en stemme. Så tenk deg godt om.
Det er ikke likegyldig hvem du stemmer på.

 

Gjør valget til et vendepunkt for klima! Fremtiden velges nå!

 

 

Klimavalgalliansen har vurdert partienes programmer med utgangspunkt i Klimavalgalliansens 6 krav:

1. Kutte norske utslipp i tråd med Parisavtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger.

2. Vis solidaritet og klimarettferdighet

3. Skap rettferdig omstilling – 100.000 mye klimajobber nå

4. Brems norsk oljeutvinning

5. La folket bli en del av løsningen

6. Invester i klimaløsningene

 

Skal Norge gjennomføre et grønt skifte må vi gå fra en oljebasert økonomi til en grønn økonomi. Derfor er kravet om å bremse norsk oljeutvinning særlig viktig for at valget 2017 skal bli et klimavalg. Det er også her det tydeligste skillet mellom partiene går.

 

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vil ikke føre en politikk med mål om å bremse norsk oljeutvinning. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil verne sårbare områder, som Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeutvinning, mens Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt går lenger og vil stanse nye tildelinger av områder til oljeindustrien, inkludert sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

Å skape de nye grønne jobbene står også sentralt. Her er partiene jevnere, med unntak av Frp som i liten grad nevner grønn omstilling.

 

Klimavalgalliansen konstaterer at det heldigvis finnes flere partier som ønsker et vendepunkt i klimapolitikken. Velgerne har gode alternativer hvis de vil ta et klimavalg og stemme på et parti som vil la oljen ligge.

 

Sjekk ut hvor fornybare listetoppene i alle fylker er på 100prosentfornybar.no

 

 

 

 

Se også vurderinger WWF, Kirkens Nødhjelp og Naturvernforbundet har gjort.

 

Klikk på logoene for å lese hva partiene vil gjøre for å levere på Klimavalgalliansens seks krav.

Se Klimavalgalliansens klimavettregler med innspill til partienes programmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremskrittspartiet

 

 

 

Fremskrittspartiets program

 

 1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger

 

Frp nevner i sitt partiprogram ikke Paris-avtalen, men sier de vil jobbe for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser. I programmet er det få tiltak som vil bidra til klimakutt i tråd med Paris-avtalens målsettinger å finne.

 

 1. Vis solidaritet og klimarettferdighet

 

Frp omtaler ikke solidaritet og klimarettferdighet i forbindelse med klimaspørsmål i programmet. De viser til at de vil arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser, og ser dermed bort fra den industrialiserte delen av verdens historiske ansvar for klimagassutslipp.

 

 1. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå

 

Frp nevner i liten grad behovet for grønn omstilling i partiprogrammet, men det trekkes frem en satsning på kraftkrevende industri, som aluminium-, stål- og silisiumindustri samt datasentre. Enova skal i dette arbeidet styrkes. De vil også satse på mer effektiv bruk og uttak av fornybar biomasse.

 

 1. Brems norsk oljeutvinning

 

Frp vil åpne opp for oljevirksomhet i de omstridte områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Jan Mayen og Barentshavet nord. De vil også videreføre tildelingen av forhåndsdefinerte områder (TFO-ordningen) og øke satsningen på petroleumsforskning.

 

 1. La folket bli en del av løsningen

 

Frp har i programmet ingen politikk for å gjøre det enklere for folk å ta klimavennlige valg. Sett opp mot veitrafikk er det lite satsning på kollektivtransport, og Frp vil ikke gjøre det lettere for folk flest å ta i bruk kollektivtransport.

 

 1. Invester i klimaløsningene

 

Frp legger i programmet opp til økt kraftproduksjon og bedre forhold for eksport og import av elektrisk kraft. De vil også øke forskningen på fornybar energi og alternative energiproduksjonsmetoder, støtte investeringer som bidrar til et klimavennlig skogbruk og stimulere til grønnere teknologi for avgassreduksjon innen sjøtransport i norske farvann.

 

Høyre

 

 

 

 

 

 

Høyres program

 

 1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger

 

Høyre mener at Norge skal realisere lavutslippssamfunnet og bidra til å oppnå Paris-avtalens målsettinger. For å kutte norske utslipp vil de gjøre transportsektoren utslippsfri, forsterke innsatsen for å redusere klimagassutslipp i landbruket, flytte gods fra vei til sjø og gjøre skipsnæringen klimanøytral og legge til rette for økt bruk av landstrøm i norske havner.

 

 1. Vis solidaritet og klimarettferdighet

 

Høyre vil videreføre den internasjonale skogsatsingen frem til 2030, utvide rammen for satsing på fornybar energi i utviklingsland, bidra til at Paris-avtalens mål nås gjennom bidrag til FNs grønne fond, benytte EØS-midler til utvikling av fullskala anlegg for karbonfangst- og lagring, at Norge skal bidra med kunnskap, kompetanse og bistandskapital i kampen mot klimaendringer, at Norge skal være en aktiv pådriver for strengere utslippskrav i internasjonal skipsfart og at Norge skal være en pådriver for forpliktende avtaler som bidrar til å løse de internasjonale klimautfordringene.

 

 1. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå

 

Høyre vil legge til rette for omstillingen til et grønnere samfunn med nye, bærekraftige jobber gjennom å stille miljøkrav og ved å bruke skatte- og avgiftssystemet. De vil stimulere til grønn vekst for maritim næring og legge til rette for at Norge også i framtiden skal være en ledende sjøfartsnasjon. Høyre vil legge til rette for storskala produksjon av avansert biodrivstoff, se på potensialet for å ruste opp og utvide eksisterende vannkraftverk, utnytte næringspotensialet ved bruk av CO2 som innsatsfaktor, og sikre norsk industri stabile rammevilkår.

 

 1. Brems norsk oljeutvinning

 

Høyre vil sikre petroleumsnæringen stabile rammevilkår, videreutvikle lovende områder i Barentshavet, konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja og øke utvinningsgraden i eksisterende felt.

 

 1. La folket bli en del av løsningen

 

Høyre vil gjøre det enklere å koble egenprodusert energi på strømnettet, utvikle en nasjonal reiseplanlegger for å forenkle kollektivreising, bedre kollektivtilbudet og legge til rette for infrastruktur som legger til rette for nullutslippsbiler og fremme resirkulering og gjenbruk blant folk. Samtidig vil de fortsette satsingen på veiutbygging – det risikerer å fjerne effekten av et bedret kollektivtilbud.

 

 1. Invester i klimaløsningene

 

Høyre vil hjelpe til for å begrense økonomisk risiko bedrifter påtar seg ved å prøve ut ny teknologi, støtte utviklingen av klimavennlig teknologi, finansiere minst halvparten av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene, investere ytterligere i jernbane og utslippsfri drivstoffteknologi.

 

 

Venstre

 

 

 

 

Venstres program

 

 1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger

 

Venstre sier i sitt program at Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1.5 grader må være førende for all norsk politikk. Venstre vil øke Norges ambisjoner om utslippskutt når avtalen skal oppdateres i 2020. For å oppfylle Norges forpliktelse vil Venstre stille krav om utslippskutt i luftfart, erstatte dieseltog med nullutslippstog, bruke Enova til å erstatte fossil energi med fornybar, innføre en gjennomgående CO2-avgift for alle sektorer, stille strengere krav til byggenæringen og avvikle naturskadelige subsidieordninger.

 

 1. Vis solidaritet og klimarettferdighet

 

Venstre sier i programmet at prinsippet om at forurenser skal betale må gjøres gjeldende. Venstre vil bruke skattesystemet til å oppnå klimarettferdighet, trappe opp klimafinansiering til fattige land, betale de minst utviklede land for å redusere utvinningen av kull og annen sterkt forurensende fossilenergi, innføre låne- og garantiordninger for private selskaper som investerer i fornybar energi i u-land, arbeide for å inkludere internasjonale luft- og sjøfart i lands klimaregnskap og bruke ordninger som GIEK og eksportkreditt til å styrke utviklingen av fornybar energi i u-land.

 

 1. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå

 

Venstre vil vri forskning fra fossilt til fornybart, bruke “Norsk Fornybar AS” til å investere i grønne pilotprosjekter, erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning for å fremme fornybar energi, bygge ut høyhastighetsbaner, bygge ut infrastruktur for utslippsfri fornybar energi til alle skip, legge til rette for økt produksjon av biodrivstoff og biobaserte kjemiske produkter, øke skattefordeler for “klimainvesteringer” og legge til rette for ren produksjonsteknologi i de viktigste industrigrenene

 

 1. Brems norsk oljeutvinning

 

Venstre vil stanse nye konsesjonsrunder til oljeindustrien, permanent verne sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, stanse den ulønnsomme næringsstøtten til petroleumssektoren, vri forskningsmidler til omstillingsrelevant forskning for petroleumssektoren, øke CO2-avgiften og stille strengere miljøkrav i utbyggingsprosesser.

 

 1. La folket bli en del av løsningen

 

Venstre vil øke støtten til energisparing, utvide miljømerking av varer til å inkludere klimagassutslipp, videreføre avgiftsfordeler på utslippsfrie kjøretøy, bedre lade-infrastruktur for el-kjøretøy, legge til rette for at private husholdninger kan levere strøm til nettet og forenkle og forbedre kollektivtrafikken.

 

 1. Invester i klimaløsningene

 

Venstre vil at alle investeringer skal ta utgangspunkt i at Norge i 2050 skal være et nullutslippssamfunn. Betydelige midler skal settes av til det grønne klimafondet, staten skal dekke inntil 70 prosent av større kollektivinvesteringer og investeringene i jernbanen skal økes kraftig. Oljefondet skal investeres tyngre i fornybar energi, grønne incentiv-ordninger for næringslivet skal utvikles og staten skal gå foran å kreve grønnere bygg og bruke den offentlige innkjøpsordningen til grønne anskaffelser.

 

 

Kristelig Folkeparti

 

 

 

 

KrFs program

 

 1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger

 

KrF vil følge opp Paris-avtalen og sikre at Norge gjennomfører utslippskutt i tråd med avtalens målsetting. KrF vil realisere målet om 40 prosent utslippskutt innen 2030 og jobbe for at Norge skal være karbonnøytralt innen 2050. For å gjennomføre dette vil KrF innføre flere miljødifferensierte avgiftsordninger, fjerne subsidier til miljøskadelig virksomhet, redusere klimagassutslipp fra jordbruksnæringa, gjøre skipsfart grønnere, innføre klimabudsjettering, flytte gods fra vei til bane og sjø og legge til rette for CO2-rensing og -lagring.

 

 1. Vis solidaritet og klimarettferdighet

 

KrF vil legge til rette for investeringer i fornybar energi i utviklingsland og til regnskogbevaring, at Norge støtter opp om det grønne klimafondet, styrke Norfunds evne til å investere i fornybar energi i utviklingsland, øke integreringen med det europeiske kraftsystemet gjennom økt overføringskapasitet med mål om å erstatte fossil energi med fornybar energi og arbeide for internasjonale avtaler som pålegger bilfabrikanter å produsere nye biler basert på nullutslippsteknologi.

 

 1. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå

 

KrF vil styrke rammene for forskning, utvikling og utprøving og kommersialisering av ny fornybar energi, bygge fremtidens strømnett, drive en grønn næringspolitikk og sikre kraftkrevende industri gode rammeavtaler, legge til rette for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff, legge til rette for grønne datasentre og ruste opp jernbane-infrastrukturen.

 

 1. Brems norsk oljeutvinning

 

KrF vi sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomhet. De vil opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene, kystnære områder i Skagerrak og spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet. Oljeleting og -utvinning på nye olje- og gassfelt, spesielt i nord, skal ikke inkludere spesielt sårbare og verdifulle områder. All geologisk kartlegging knyttet til olje skal ta hensyn til fiskerivirksomhet og økologi, og det skal utvises varsomhet med tanke på utslippsfare under produksjon og transport. KrF vil også arbeide for reduserte utslipp fra olje- og gassvirksomheten.

 

 1. La folket bli en del av løsningen

 

KrF vil gi gode støtteordninger for å erstatte oljefyring i private husholdninger, utvikle støtteordninger for å gjøre det lønnsomt å ta i bruk energisparende teknologi, bygge ut lade-infrastruktur for nullutslippskjøretøy, gjøre kollektivtrafikkreiser mer attraktive, erstatte flyseteavgiften med en økt drivstoffavgift og legge til rette for byggingen av flere plusshus.

 

 1. Invester i klimaløsningene

 

KrF vil styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, investere mer av Oljefondet i fornybar energi, etablere et eget klimatiltaksfond, øke bevilgningene til jernbanen og annen kollektivtrafikk, forbedre og styrke Eksportkreditt og GIEKs ordninger for støtte til private investeringer i fornybar energi og gradvise trekke Oljefondet ut av investeringer i fossil energi.

 

 

Senterpartiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Senterpartiets program

 

 1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger

 

Sp vil at Norge skal ta et lederansvar i arbeidet med å nå Parisavtalens mål, både gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom nasjonal reduksjon av klimagassutslipp. For å redusere utslippene vil Sp etablere et CO2-fond for næringstransport, satse tungt på klimaomstilling i ikke-kvotepliktig sektor, arbeide for at all offentlig transport er fossilfri innen 2025 og gradvis fase ut fossilbiler, arbeide for utslippskutt i skipsflåten, øke innsatsen for at alle havner skal tilby landstrøm og utrede jernbane i og ut av Nord-Norge.

 

 1. Vis solidaritet og klimarettferdighet

 

Sp vil jobbe for en norsk kretsløpsøkonomi som ivaretar de globale bærekraftsmålene og legge til rette for økt eksport av norsk fornybarkompetanse.

 

 1. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå

 

Sp vil arbeide for forutsigbare avgifter med lang tidshorisont og miljøregelverk som fremmer norsk verdiskapning, videreføre CO2-kompensasjonsordningen, forsterke investeringsselskapet Fornybar AS, økte støtten til bruk av trekull i metallindustrien og bygge ut produksjonsanlegg for trekull, opprette et statlig, grønt investeringsselskap, arbeide for etablering av ny treforedlingsindustri i Norge, legge til rette for grønne datasentre, gjøre det mer lønnsomt å bruke fornybart råstoff i plast- og kjemikalieindustri, øke avskrivningssatsen for klimainvesteringer og bidra til et mer fornybar landbruk.

 

 1. Brems norsk oljeutvinning

 

Sp vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Sp vil ikke åpne for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

 1. La folket bli en del av løsningen

 

Sp vil støtte tiltak som bærekraftig boligoppvarming, utrede avansert veiprising i områder med gode alternativer til privatbiler og bygge ut lade/påfyllingsinfrastruktur for nullutslippskjøretøy.

 

 1. Invester i klimaløsningene

 

Sp vil satse kraftig på biogass som energibærer i transportsektoren, sikre at Enova har rammer til å realisere lavutslippsteknologi i alle de viktigste industrigrenene, videreføre ordninger for å teste teknologi for karbonfangst- og lagring, styrke Enovas ordninger for transportsektoren og legge til rette for å fase inn hydrogen som energibærer i transportsektoren.

 

 

Miljøpartiet De Grønne

 

 

 

 

 

MDGs program

 

 1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger

 

MDG slutter seg til Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. MDG vil redusere klimagassutslippene fra norsk territorium med 60 prosent innen 2030. De vil innføre sektorvise klimabudsjetter som forplikter norske myndigheter til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. MDG vil fase ut fossile privatbiler innen 2020 og varebiler og busser innen 2025, gjøre det dyrere å forurense, overføre gods fra vei til sjø og bane, redusere flytrafikken og bygge ut og forbedre kollektivtransporten, forby nedyrking av myr, øke CO2-avgiften, kreve at handelsavtaler er i tråd med Paris-avtalen, føre en offensiv politikk for energisparing, gjøre landbruket fossilfritt innen 2030 og gå imot kapasitetsøkende motorveiutbygginger.

 

 1. Vis solidaritet og klimarettferdighet

 

MDG vil utrede sanksjoner mot land som ikke følger opp Paris-avtalen, gjøre Oljefondet til en motor i det grønne skiftet internasjonalt, innføre en klimaprosent der Norge setter av 1 prosent av nasjonalinntekten til internasjonal klimaomstilling via Oljefondet, utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norske selskaper kan bidra internasjonalt i det grønne skiftet, og avvikle Olje for utvikling-programmet og erstatte det med et fornybar energi-program.

 

 1. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå

 

MDG vil iverksette en storsatsing på kommunale klima- og miljørådgivere, arbeide for å hente inn vedlikeholdsetterslep og oppgradere infrastruktur i møte med klimaendringer, omstille Statoil til et fornybarselskap, erstatte kulldriften på Svalbard med fornybare næringer, satse på omstilling av kompetanse i olje- og gassnæringa, gjøre Norge verdensledende på grønn skipsfart, sørge for at energipolitikken gir gode vilkår for industrinæringer og grønne datasentre, og bruke støtteordninger for fornybar energi til å utvikle teknologi som både kan gi store utslippskutt og eksportmuligheter for norsk næringsliv.

 

 1. Brems norsk oljeutvinning

 

MDG vil stanse åpning av nye olje- og gassfelt og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomhet over en 15-årsperiode. De vil fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet, avskaffe TFO-ordningen, og ta initiativ til en internasjonal koalisjon av oljeproduserende nasjoner som frivillig faser ut sin oljevirksomhet i tråd med Paris-avtalen.

 

 1. La folket bli en del av løsningen

 

MDG vil innføre en ordning med klimabelønning der inntektene fra enkelte miljøavgifter deles ut direkte til innbyggerne, gjøre miljøvennlig transport billigere og mer tilgjengelig, samtidig som avgiften på flyreiser økes, redusere det materielle forbruket, stimulere til mer vegetarisk kosthold, bruke avgifter til å fremme miljøvennlige valg i hverdagen, innføre CO2-merking på reklame for flyreiser, fossilbiler og kjøtt, legge til drette for økt delingsøkonomi, innføre kildesortering nasjonalt, stimulere til økt egenproduksjon av strøm for husholdninger, bedre infrastrukturen for miljøvennlige biler og styrke kollektivtrafikktilbudet.

 

 1. Invester i klimaløsningene

 

MDG vil gi gode skattevilkår til grønne næringer, inspirert av dagens fordeler til oljenæringen, gjøre Oljefondet til en motor for det grønne skiftet internasjonalt og trekke fondet ut av fossile investeringer, årlig sette av en prosent av nasjonalinntekten til internasjonal klimaomstilling, tredoble støtten til klimaomstilling til kommunene, etablere et CO2-fond for å fase inn nullutslippsteknologi i transportsektoren, satse på karbonfangst- og lagring, gjennomføre en storstilt satsing på fornybar energi i Norge, flytte forskningsmidler fra oljenæringa til grønne næringer, gi skattefordeler til bedrifter i oppstartsfasen, støtte energieffektiviseringsprogrammer, finansiere kollektivtrafikkutbygginger, etablere en tilskuddsordning for å elektrifisere fiskeflåten, satse på grønn skipsfart og investere i jernbanen med utvidelser og dobbeltspor.

 

 

Arbeiderpartiet

 

 

 

Arbeiderpartiets program

 

 1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger

 

AP vil følge opp Parisavtalen ved å kutte 43 prosent i kvotepliktig sektor og 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Norge skal være karbonnøytralt i 2030, fortsette arbeidet for å kutte kortlivede klimagasser, ha en klimalov hvor Norges utslippsforpliktelser blir førende, gjennomføre en utredning av Norges karbonrisiko, redusere utslipp fra landbruket, kutte utslipp i transportsektoren, gjennomføre kutt i både fastlands- og petroleumsindustrien, blant annet gjennom et program for fullskala karbonfangst.

 

 1. Vis solidaritet og klimarettferdighet

 

AP vil at Norge skal ta en større rolle i utviklingen av fornybar energi nasjonalt og internasjonalt, styrke bruken av klima- og miljøavgifter slik at forurenser betaler, jobbe internasjonalt for kutt i subsidier til fossil energi og for global CO2-prising, følge opp arbeidet med regnskogvern, at Norge tar lederskap på finansiering av klimatiltak- og tilpasning i utviklingsland, videreutvikle EUs kvotesystem, bidra til å redusere klimagassutslipp fra internasjonal luft- og skipsfart og styrke Statkrafts internasjonale satsing.

 

 1. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå

 

AP vil styrke dialogen mellom forskere, næringsliv, arbeidsliv, sivilsamfunn og politikere, bruke kompetansen fra petroleumssektorene til å satse på havbasert fornybar energi og karbonlagring, bidra til teknologioverføringer fra offshoresektoren slik at Norge kan ta større industrielle posisjoner internasjonalt for fornybar energi, legge til rette for at norske fornybar energi-ressurser brukes til kraftforedlende norsk industri, vri virkemiddelbruken fra energiproduksjon til teknologi- og industriutvikling når el-sertifikatordninger utløper, utvikle den maritime industrien og bidra til grønnere skipsfart.

 

 1. Brems norsk oljeutvinning

 

AP vil sikre aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten gjennom økt utvinning fra felt, utbygging av påviste ressurser og tildeling av nytt leteareal, konsekvensutrede Lofoten, men avvente ny kunnskap for områdene i Vesterålen og Senja.

 

 1. La folket bli en del av løsningen

 

AP vil innføre kildesortering i alle storbyer, stille skjerpede krav til utslipp og merking for forbruksprodukter, miljødifferensiere bompengeordninger, at nybilsalget etter 2025 utelukkende er basert på nullutslippskjøretøy, styrke infrastrukturen for fyllestasjoner for nullutslippsbiler, bruke avgiftspolitikken til å stimulere til miljøvennlige valg, stimulere til redusert energiforbruk i bygg, legge til rette for dobbeltspor inn og ut av de store byene  og endre konkurranseloven for å skape incentiver for et mer bærekraftig forbruk.

 

 1. Invester i klimaløsningene

 

AP vil bruke handlingsrommet i EØS til å fremme klimavennlige investeringer, at staten skal bidra med inntil 70 prosent av store kollektivutbygginger, etablere et lav- og nullutslippsprogram for fergeflåten, legge til rette for et demonstrasjonsanlegg for havbasert fornybar energi, utvikle karbon-fangst og lagring, legge til rette for utvikling av miljøvennlige, smarte byer og etablere landstrøm til de største havnene innen 2030.

 

 

Sosialistisk Venstreparti

 

 

 

 

 

 

 SVs program

 

 1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger

 

SV vil redusere Norges klimagassutslipp med minst 50 prosent innen 2030, og at Norge skal bli fossilfrie innen 2040. Dette er mer ambisiøse kutt enn Norges tilknytning til EU-avtalen legger opp til, er nærmere det som trengs om verden skal overholde Paris-avtalens mål. SV vil gjøre transportsektoren utslippsfri, ha en sterk klimalov, lage sektorvise utslippsmål og karbonbudsjetter, og redusere utslipp i vareproduksjon.

 

 

 1. Vis solidaritet og klimarettferdighet

 

SV vil kutte Norges klimagassutslipp med 2-3 millioner tonn årlig, øke den internasjonale klimainnsatsen og bidra til både klimatiltak og –tilpasning på toppen av den årlige bistandsprosenten, fortsette arbeidet for å bevare regnskog, bidro til utbygging av fornybar energi i fattige land, trekke Oljefondet ut av fossil energi og prioritere hensyn til miljø mm. fremfor WTO-regelverk og handelsavtaler.

 

 1. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå

 

SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien, utarbeide en strategi for grønn industriutvikling, etablere testsentre for grønn offshore-energi, bruke statens eierskap i Statoil til en styrt omlegging fra fossil til fornybart selskap, planlegge lyntog mellom de store byene og utvide jernbanen i nord, fase ut fossil energi i Norge, benytte den fornybare vannkraften til å skape arbeidsplasser og etablere grønne datasentre i Norge.

 

 1. Brems norsk oljeutvinning

 

SV går mot utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder, de vil opprette varige petroleumsfrie områder i Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og ved Jan Mayen, oljeplattformer skal elektrifiseres med kraft fra land og SV går mot gasskraft.

 

 1. La folket bli en del av løsningen

 

SV vil legge om skatte- og avgiftssystemet i grønn retning som bidrar til utslippskutt, videreføre el-bilfordelene neste stortingsperiode, forenkle kollektivtrafikkreising og øke støtten til den, gradvis øke CO2-avgiften og opprette et senter for delingsøkonomi.

 

 1. Invester i klimaløsningene

 

SV vil videreutvikle norsk miljøvennlig teknologi til eksportnæringer, satse på den grønne omleggingen i skipsindustrien, modernisere kraftsystemer, skape nye markeder gjennom offensiv, grønn innkjøpspolitikk, øke det statlige eierskapet i industri og la staten gå foran i den grønne omleggingen og satse på nye former for fornybar energi.

 

 

Rødt

 

 

 

 

 

 

 

Rødts program

 

 1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger

 

Rødt støtter gjennomføringen av Paris-avtalen, de vil ta Norges utslippsreduksjoner her hjemme, si nei til utbyggingen av en tredje rullebane på Gardemoen og gå i front for å etablere et klimagassregnskap knyttet til import og eksport og jobbe for å redusere utslipp knyttet til varer Norge importerer.

 

 1. Vis solidaritet og klimarettferdighet

 

Rødt mener klimapolitikken må gjennomføres med bedre styring på hva bransjer og bedrifter kan slippe ut, og de vil innføre en internasjonal karbonavgift til fordeling for internasjonal skips- og luftfart.

 

 1. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå

 

Rødt vil ha en offensiv satsing på fornybar energi og energieffektivisering, ha en planlagt omstilling fra olje til grønne næringer, øke videreforedlingen av norske råvarer her i Norge, etablere et godt samarbeid mellom myndigheter, industri og forskningsmiljøer for å omstille kompetanse og arbeidsplasser fra petroleumsnæringa til grønne næringer, gi langsiktige kraftavtaler til den kraftkrevende industrien, samt bruke Oljefondet til å skape 100 000 grønne arbeidsplasser.

 

 1. Brems norsk oljeutvinning

 

Rødt vil stanse tildeling av nye lisenser til oljeindustrien og avvikle TFO-ordningen (tildeling av forhåndsdefinerte områder), varig verne Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørekysten, Farsund-bassenget, Barentshavet og Arktis, avvikle alle subsidier og særordninger for olje- og gassindustrien, avslutte støtten til Oljedirektoratets seismikkskyting, utarbeide en langsiktig plan for å redusere utvinningstempoet i Nordsjøen og renasjonalisere Statoil og bruke eierskapet i Statoil til å redusere utvinningstempoet.

 

 1. La folket bli en del av løsningen

Rødt vil innføre en karbonavgift til fordeling (KAF), involvere fagforeninger i større grad i det grønne skiftet og for å skape en folkelig mobilisering i kampen mot klimaendringer, forsterke ENØK-tiltak til private hus, bidra til mer reparasjon og gjenbruk, forbedre ladeinfrastruktur for el-transport, øke satsningen på kollektivtransport og bidra til energieffektivisering og energiproduksjon i private husstander.

 

 1. Invester i klimaløsningene

Rødt vil bruke Oljefondet som et grønt omstillingsfond, bruke staten til å kjøpe seg opp i miljøbedrifter som er trua av nedleggelse eller utflagging, utvikle og utbedre havneinfrastrukturen slik at mer av godstrafikken kan tas sjøveien og redusere flytrafikken mellom de store byene i Norge ved å bygge ut høyhastighetsbaner.