Våre krav

Våre felles politiske krav er: 

1. Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger
Klimaavtalen i Paris slår fast at verden skal begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader og så langt ned mot 1,5 grad som mulig. Hvert land skal melde inn egne utslippsforpliktelser. Ettersom forpliktelsene som ble rapportert inn til Paris vil gi en oppvarming på hele 2,7 til 3,5 grader, må utslippsreduksjonene ifølge avtalen økes kraftig for å nå målet. Dette krever både ambisiøse kutt i fossil sektor og stans i utslipp fra ødeleggelse av regnskog og andre viktige økosystemer. Det betyr at også Norges mål om 40 % kutt innen 2030 må forsterkes betydelig. Norge er ikke i rute for å nå vedtatte mål for utslippskutt til 2020. Regjeringen må derfor umiddelbart iverksette kraftige nasjonale tiltak og raskest mulig omstille Norge til et null-utslippssamfunn, senest innen 2050.

2. Vis solidaritet og klimarettferdighet
Klimavalgalliansen krever at Norge skal være en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene. Klimarettferdighet innebærer at rike land som Norge, som har profitert på klimagassutslipp i en årrekke, går foran med utslippskutt hjemme og bidrar til utvikling, utslippskutt og klimatilpasning i fattige land. Klimavalgalliansen krever en politikk som tar solidaritet mellom både land og generasjoner på alvor, i tråd med Grunnlovens § 112, for å lukke gapet mellom de klimatiltakene som er nødvendige, og de som faktisk blir iverksatt.

3. Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå
Det er store muligheter i det grønne skiftet, og Norge har både kompetanse, kapital og teknologi til å lykkes. Klimajobber er jobber som kutter utslipp, og kan bli broen mellom Norge som oljenasjon og Norge som klimanasjon. Myndighetene må ta en aktiv rolle i omstillingen og legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. De som mister jobben skal ikke bære kostnadene ved omstillingen alene, dette er fellesskapets ansvar.

4. Brems norsk oljeutvinning
Skal global oppvarming begrenses til under to grader, må store deler av verdens kjente fossile ressurser bli liggende uutnyttet. Norges eksport av olje og gass utgjør vårt største bidrag til de globale klimaendringene. Leting etter mer olje og gass i arktiske områder må derfor opphøre, og områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja gis permanent vern mot olje- og gassvirksomhet. Myndighetene må lage en konkret plan for nedtrapping av oljevirksomheten i tråd med karbonbudsjettet som følger av målene i Paris-avtalen.

5. La folket bli en del av løsningen
Vi kan alle være en del av løsningen på klimakrisen, men det krever at norske politikere gjør det enklere å leve miljøvennlig. Norske myndigheter må forsterke utbygging av kollektivtrafikk og jernbane framfor vei og flytrafikk, og sikre at vanlige folk har nødvendig klimakunnskap og er i stand til å redusere eget klimafotavtrykk fra transport, bygg og mat. På den måten kan folket bli en del av løsningen, slik Paris-avtalen legger opp til.

6. Invester i klimaløsningene
Statens pensjonsfond utland, kommunale fond og andre offentlige og private investorer må trekke sine investeringer ut av fossilindustri, og heller satse på grønne alternativer, for å bidra aktivt til klimaløsningen.

Retningslinjer for Klimavalgalliansen
Vedtatt på fellesmøtet 13.2.2017

Formål
Klimavalgalliansen vil arbeide for:
1. At Norge fører en klimapolitikk slik FN anbefaler rike land å gjøre for at vi skal begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader over førindustrielt nivå. Det tas nødvendige klimavalg og klimakutt på alle nivå og samfunnssektorer i Norge av norske politikere, organer, organisasjoner og enkeltmennesker. For å få til dette er det nødvendig med en bred folkelig mobilisering i klimasaken i tråd med alliansens felles plattform.

2. At Klimavalgalliansen fungerer som et møtested og en samarbeidsplattform for organisasjoner og initiativer som vil arbeide for formålet både gjennom bevisstgjøring og handling innad i egne medlemsorganisasjoner, samarbeid organisasjonene i mellom og påvirkning av samfunnsliv. Klimavalgalliansen fører oversikt over organisasjoner og initiativer som til enhver tid er tilsluttet.

Plattform og innhold
Klimavalgalliansen har en felles plattform som danner grunnlaget for aktivitetene, og som i utgangspunktet bygger på grunnlaget som ble lagt i Klimavalg 2013.

Tilslutning til Klimavalgalliansen
Klimavalgalliansen er et åpent, ikke-kommersielt nettverk, hvor i utgangspunktet alle organisasjoner og initiativer som kan tilslutte seg plattformen og som ønsker å bidra i tråd med retningslinjene er velkomne. Aktører som i utgangspunktet ikke er invitert inn i nettverket og som ønsker å slutte seg til, kan bli nektet tilslutning dersom Fellesutvalget ikke finner grunn til å tro at aktøren kan bidra i tråd med retningslinjene. Politiske partier kan ikke tilslutte seg alliansen.

Fellesmøter
Fellesutvalget i Klimavalgalliansen inviterer til fellesmøter, minst en gang i året. Fellesmøtet velger aktuelle milepæler for felles aktiviteter. Alle eventuelle endringer i plattformen og milepæler, må legges fram for nye fellesmøter. Fellesmøtet velger Fellesutvalget og en valgkomite. Alle velges fram til og med neste fellesmøte og kan gjenvelges.

Fellesutvalg
Fellesmøtet velger et fellesutvalg på 8-13 personer som skal representere og ivareta alliansens mangfold og den tilliten som er en forutsetning for slike allianser. Fellesutvalget konstituerer seg sjøl. Fellesutvalget skal sørge for kontakt og tilrettelegge for samarbeid mellom fellesmøtene samt jevnlige tilbakemeldinger til de som er tilslutta Klimavalgalliansen. Fellesutvalget forvalter alliansens økonomi og planlegger oppfølging og konkretisering av felles tiltak.