For en fossilfri økonomi

22 Oct For en fossilfri økonomi

Fagforbundets landsmøte vedtok 20.10 å arbeide for varig vern av LoVeSe. I en egen klima-resolusjon advares det mot å lete etter nye petroleumsforekomster. «Skal verden klare målene fra Paris vil vi ikke trenge den oljen vi ennå ikke har funnet (…) Vi har ikke råd til å la en næring med usikre framtidsutsikter være grunnsteinen i norsk økonomi.»

TA KLIMAKAMPEN PÅ ALVOR
Fagforbundet ser at klimaendringer ikke lenger er noe som bare truer framtidige generasjoner. Endringene er i gang og går ut over liv, helse og velferd. Ekstremvær rammer stadig hyppigere, over hele verden. De som rammes hardest er alltid de fattigste.

Norsk og internasjonal klimapolitikk beveger seg i riktig retning, men for sakte. Tiltakene er i for stor grad basert på markedsmekanismer, og med vekt på kostnadseffektivitet og at forurenser skal betale. Bruk av kvotehandel har hatt liten eller ingen effekt. EUs kvotemarked gir slik det er i dag ingen utslippskutt. Det fungerer heller som en unnskyldning for ikke å gjøre noe.

Offentlig sektor sentral
Fagforbundet mener klimapolitikken må stimulere til nyvinning, energieffektivisering og teknologiutvikling. Klimapolitikken må bidra til å skape nye arbeidsplasser og alltid ha en distriktspolitisk og sosial dimensjon.

Offentlig sektor er viktig i klimakampen. Både som planlegger, eier og drifter av infrastruktur, og som velferdsprodusent og stor innkjøper. Det er helt nødvendig at offentlig sektor har de økonomiske og menneskelige ressursene til å utføre oppgavene mest mulig miljø- og klimavennlig. Vellykket kommunal klimapolitikk forutsetter at man tar i bruk ansattes kompetanse og lytter til deres erfaringer og sikrer medvirkning og eierskap i alle prosesser.

Fagforbundet vil advare mot å lete etter nye petroleumsforekomster. Skal verden klare målene fra Paris vil vi ikke trenge den oljen vi ennå ikke har funnet. En gradvis og kontrollert nedbygging av norske petroleumsvirksomhet vil gi forutsigbarhet for næringen og en mulighet for en myk overgang til en fossilfri økonomi.

Dette vil muligens, men ikke sikkert, gi reduserte eksportinntekter i perioden 2030 til 2060. Fagforbundet er trygge på at dette kan håndteres gjennom å skape nye eksportnæringer, i kombinasjon med riktige prioriteringer og fornuftig bruk av skatter og avgifter. Som historien har vist oss, velferd er avhengig av prioriteringer, ikke olje.

100.000 nye klimajobber
Fagforbundet krever en økt satsing på framtidsrettet og bærekraftig industri. Vi er i en særstilling for å klare en god og varig omstilling der vi skal holde sysselsettingen høy, samtidig som vi opprettholder våre forpliktelser til internasjonale avtaler og framtidige generasjoner. Vi har ikke råd til å la en næring med usikre framtidsutsikter være grunnsteinen i norsk økonomi. Fagforbundet vil ha en storstilt satsing på framtids-rettet industri og næringsliv, og krever 100.000 nye klimajobber.